Nipun Saxena vs Union of India

Nipun Saxena vs Union of India (2018)

Citation: (2019) 3 SCC 715 & (2019) 13 SCC 719

Direction regarding the offences under POCSO Act.


Revision #1
Created 12 August 2023 06:30:03 by ponytail
Updated 12 August 2023 06:30:40 by ponytail